Idag har regeringen gett tillstånd för Nord Stream AG att lägga ut två gasledningar på internationellt vatten inom svensk ekonomisk zon i Östersjön.

Tillstånden som utfärdats av de svenska och finska regeringarna är två av fem nationella tillstånd som behövs för projektet. Danmark var det första landet att bevilja bygglov den 20 oktober 2009. Med tre tillstånd nu givna, är Nord Stream ett steg närmare sin planerade byggstart under våren 2010.

Jag vill kort kommentera tre saker som miljöminister Andreas Carlgren (C ) sade vid dagens presskonferens:

1. Carlgren trycker på att ingen myndighet avstyrker hela projektet. Såklart inte! De berörda aktörernas remissvar handlar naturligtvis främst om de delar av projektet som rör just den specifika myndighetens ansvarsområde och kompetens. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för samråd om gränsöverskridande miljökonsekvenser och har därför sänt underlaget på remiss till ett antal myndigheter, länsstyrelser och kommuner (även allmänheten är välkommen att lämna synpunkter). Naturvårdsverket anger tydligt att:

”Synpunkterna bör gälla vad som bör beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen gällande påverkan på miljön inom svenskt område från dragning av ledningen i dansk och/eller tysk ekonomisk zon eller territorialvatten.”

Det handlar alltså inte om att säga ja eller nej till projektet som sådant.

Och inom ramen för den internationella samordningen av tillståndsprocessen skriver Naturvårdsverket:

”Synpunkterna inriktas lämpligen på det föreslagna projektets eventuella gränsöverskridande påverkan och åtgärder för att reducera eller eliminera denna påverkan”.

Men Carlgren hoppas väl på att ingen går till källorna och försöker få det att framstå som ett godkännande när ingen myndighet har sagt nej.

2. Det enda Carlgren lyfte som något som liknar invändningar från remissinstanserna var det faktum att fyra myndigheter har förespråkat undersökningar av en mer östlig dragning av ledningarna, något som regeringen avvisar med argumentet att det vore sämre med en sådan dragning ur miljö- och naturvårdssynpunkt. Var och en kan bilda sig en egen bedömning av hur positiva remissinstanserna har varit till gasledningen genom att läsa remisserna (som man hittar här).

3. På presskonferensen idag sade miljöminister Carlgren ( C) att regeringen har ”uppfyllt alla de krav som försvarsberedningen ställde”. Hahahaha. Det kan helt enkelt inte få stå oemotsagt. Gasledning II

Jag citerar direkt från Försvarsberedningens rapport från 2007, Säkerhet i samverkan (min kursiv.):

”De rysk-tyska planerna för gasledningsprojektet Nord Stream i Östersjön har genererat starka reaktioner i flera Östersjöstater. Enligt folkrätten har stater en långtgående rätt att lägga ut ledningar i hav. Frågan har emellertid flera dimensioner som noga behöver övervägas.

Å ena sidan innebär ledningen, om den blir verklighet, en möjlighet att begränsa ytterligare ökningar av den omfattande fartygstrafiken i Östersjön, vilken utgör ett potentiellt miljöhot. Nord Stream kan också bli ett ytterligare led i den ekonomiska integrationen mellan Ryssland och andra europeiska länder. Vidare är ledningen ett steg i att trygga tillförseln av energi i Europa.

Å andra sidan bekräftar ett byggande av Nord Stream ett fortsatt beroende av fossila energikällor.

Östersjön är redan i dag mycket känslig för störningar och miljökonsekvenserna av att dra en ledning på Östersjöns botten kan bli allvarliga. Östersjön är dessutom ett av världens mest min- och ammunitionstäta hav, vilket förstärker dess utsatthet. Den information som hittills redovisats visar att den valda huvudsträckningen i den svenska ekonomiska zonen i Östersjön och nära Gotland går genom ett antal miljömässigt mycket riskfyllda områden.

Vidare kommer den ryska staten genom sitt majoritetsägande i Gazprom att ha ett betydande inflytande över ledningen, som därmed blir delvis statskontrollerad och politiskt styrd. En gasledning är ett exempel på ett flöde av vitalt intresse. Ett sådant är det alltid legitimt att skydda. Det ligger i svenskt intresse att övervakning och skydd av sjötransporter och eventuella gasledningar kan ske i samarbete mellan Östersjöstaterna.

I den fortsatta processen för gasledningsprojektet bör Sverige verka för några viktiga principer. Med hänsyn till Östersjöns utsatta läge ska strikta miljökrav vara utgångspunkten för analysen av gasledningen. Försvarsberedningen utgår från att den miljökonsekvensbeskrivning som bolaget är ålagd att lämna redovisar jämförelser av den föreslagna sträckningen med alternativa huvudsträckningar som är fördelaktiga ur miljösynpunkt. För att undvika tvister och konflikter och främja leveranssäkerhet måste ledningen vara underkastad den europeiska energistadgan (European Energy Charter) i dess relevanta delar. Transparens i fråga om ägande och drift av en ledning är också centralt.

Så långt miljöminister Carlgrens presskonferens, som man förresten kan se i efterhand här.

För övrigt var det ju lägligt att beslutet togs vid dagens regeringssammanträde, med tanke på det stundande EU-Rysslandstoppmötet den 18 november. Ja just det, sedan kom det ju ett telefonsamtal till statsministern från Putin i söndags kväll också. En ren slump, naturligtvis?

Vad har hänt med den underökning om mutbrott som inleddes i februari 2009, angående de fem miljoner kronor som Nord Stream donerade till en tidigare gasledningskritisk professor på Gotland (jag har inte hunnit kolla upp detta, men återkommer i frågan)? Enligt Aftonbladet lades förundersökningen ner i slutet av juni, det blev inget åtal. I artikeln kan man också läsa följande:

”För att alla ska vara glada gäller det att göra rätt. Runt 70 miljoner för utbyggnad av hamnen i Slite. 3,2 miljoner till Länsmuseet för marinarkeologiska undersökningar, och så mellan fem och nio miljoner till högskolan. Även Verkö hamn utanför Karlskrona ska bli lagerplats för gasrören. Tidigare i år tecknade kommunen ett avtal med Nord Streams franska underleverantör EUPEC, värt 30 miljoner kronor.”

Jag vet i alla fall två personer som firar idag, nämligen Ulrica Schenström och Dan Svanell som båda efter sin tid i regeringskansliet har jobbat för Nord Streams räkning. Bolaget har agerat även på andra, mer synliga, sätt än genom personkontakter: Slite på Gotland får en ny hamn. Fiskare kompenseras med pengar för uteblivna inkomster, rör och byggmaterial lagras sedan länge, färdiga att placeras ut.

Och i ett Europeiskt perspektiv kan man fråga sig vad som händer i Tyskland i och med den nya regeringen. Minskar behovet av den ryska gasen om kärnkraftsavvecklingen bromsas? Och vad får det i så fall för konsekvenser för projektet? Möjligen blir man (än mer) aggressiv i sin jakt på nya kunder, i andra länder – länder som ligger nära och bekvämt till hands för att jacka i de där rören på Östersjöns botten…

DN, SvD, Svd II, Ekot, Aftonbladet. Och på Newsmill skriver Carl B. Hamilton (FP). De Rödgröna uttalar sig gemensamt här.